აირჩიე პროფესია, შეიქმენი მომავალი
კოლეჯი "ჰორიზონტი"
ოზურგეთის ლოკაცია
აირჩიე პროფესია, შეიქმენი მომავალი
ჩოხატაურის ლოკაცია
კოლეჯი "ჰორიზონტი"
ჩოხატაურის სასწავლო ფართი
ჩოხატაურის ლოკაცია
კოლეჯი "ჰორიზონტი"
ლანჩხუთის სასწავლო ფართი

კოლეჯ ,,ჰორიზონტში” ჩასარიცხმა აპლიკანტებმა, საბუთები უნდა წარმოადგინონ არა უგვიანეს 2024 წლის 11 ივლისისა

 

vac
 
კოლეჯ ,,ჰორიზონტში” ჩასარიცხმა აპლიკანტებმა, საბუთები უნდა წარმოადგინონ არა უგვიანეს 2024 წლის 11 ივლისისა.
 წარმოსადგენი დოკუმენტები:
 პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
ფოტო 3x4-ზე ;
 საბაზო (9 კლასი) განათლების
დამადასტურებელი დოკუმენტის ( ატესტატი) ნოტარიულად დამოწმებული ასლი ან სრული საშუალო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი ან დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობის მიხედვით);
ინტეგრირებული პროგრამის შემთხვევაში - საბაზო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
წვევამდელ ასაკს მიღწეული აპლიკანტი (გარდა იმ პირისა, რომელიც წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვას არ ექვემდებარება) ვალდებულია წარმოადგინოს წვევამდელის სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის ან წვევამდელის სამხედრო აღრიცხვიდან მოხსნის დამადასტურებელი დოკუმენტი
მშობელმა/კანონიერმა წარმომადგენელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს:
საკუთარი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
აპლიკანტის დაბადების მოწმობის ასლი;
საჭიროების შემთხვევაში მზრუნველობის შესახებ მშობლის მიერ გაცემული ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტი (მინდობილობა)
აპლიკანტმა, რომელმაც უცხოეთში/საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიიღო განათლება, უნდა წარმოადგინოს სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული დოკუმენტი მიღებული განათლების აღიარების შესახებ
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტი/აპლიკანტის წარმომადგენელი, ასევე წარმოადგენს:
ა) ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომლითაც სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლობდა ცალკეულ კლასში/სემესტრში ან საფეხურის ბოლო კლასში, დამოწმებულს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის სამუშაო ჯგუფის ან/და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების დირექტორის ხელმოწერებით;
ბ) სენსორული (სმენის და მხედველობის) დარღვევის შემთხვევაში:
ბ.ა) აუდიოგრამას (სმენის დარღვევისას);
ბ.ბ) ოფთალმოლოგის მიერ გაცემულ ცნობას (მხედველობის დარღვევისას);
გ) შესაბამისი სპეციალისტის მიერ გაცემულ სამედიცინო ცნობას, ქცევითი და ემოციური აშლილობისას;
დ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსის დამადასტურებელ დოკუმენტს
დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე: 577 180712 ან 577 16 22 85