მისია,ხედვა და ღირებულებები

ა(ა)იპ კოლეჯი „ჰორიზონტის“ მისიაა, მრავალპროფილური პროფესიული საგანმანათლებლო /მომზადება/გადამზადების პროგრამების განხორციელების გზით,სოციალური ინკლუზიით, ,მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის ხელშეწყობით,პროფესიული განათლების მიღების მსურველთათვის გამოყენებადი ცოდნა-უნარების მიწოდებით, შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური კადრების მომზადება,რაც რეგიონის და ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს.

ა(ა)იპ კოლეჯი „ჰორიზონტი“-ს მიერ მისიიდან გამომდინარე განსაზღვრულია დაწესებულების ხედვა  2027 წლისთვის ახორციელებდეს  მოდულურ/დუალურ საგანმნათლებლო პროგრამებს სამედიცინო, მომსახურების, ტურიზმის, ინჟინერიის და სოფლის მეურნეობის მიმართულებებით, შემდეგი ღირებულებებზე დაყრდნობით: გუნდური მუშაობა, პროფესიონალიზმი, ინოვაცია, ღიაობა, სამართლიანობის დაცვა, ადამიანის უფლებათა დაცვა, თანასწორობის დაცვა