აირჩიე პროფესია, შეიქმენი მომავალი
კოლეჯი "ჰორიზონტი"
აირჩიე პროფესია, შეიქმენი მომავალი
ჩოხატაურის ლოკაცია
კოლეჯი "ჰორიზონტი"
ჩოხატაურის სასწავლო ფართი
ჩოხატაურის ლოკაცია
კოლეჯი "ჰორიზონტი"
ლანჩხუთის სასწავლო ფართი

კონკურსი საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობსი მსურველთათვის

 konf
 კოლეჯი ,,ჰორიზონტის” პროფესიული განათლების მასწავლებელთა საყურადღებოდ!!!

 განათლების, მეცნიერებისადა ახალგაზრდობის სამინისტროსა და პროფესიული უნარების სააგენტოს   ინიციატივით გამოცხადდა კონკურსი საერთაშორისო სასწავლო ვიზიტში მონაწილეობისთვის,   პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი საჯაროდაწესებულებების   დარგობრივი მასწავლებლებისთვის, რომლებიც ასწავლიან შემდეგ სფეროებში: სოფლის

 მეურნეობა; მშენებლობა; ინჟინერია; სტუმარმასპინძლობა.


მასწავლებელთა შერჩევა საერთაშორისო ვიზიტში მონაწილეობისთვის მოხდება სპეციალურად შემუშავებული წესის საფუძველზე, რომელშიც დეტალურად არის მოცემულიკონკურსის მიზნები, გადაწყვეტილების მიღების ეტაპები, კომისიის მუშაობის წესი, მასწავლებელთაშეფასების ეტაპები და კრიტერიუმები.
კონკურსში მონაწილეობისთვის აუცილებელი პირობაა ერთი კონკურსანტის შემთხვევაში
ორი ფორმის შევსება, როგორც განაცხადის, ასევე სარეკომენდაციო წერილის.
განაცხადის ფორმა ივსება კონკურსში მონაწილეობის მსურველი მასწავლებლის მიერ, ხოლო სარეკომენდაციო წერილი - შესაბამისი დაწესებულების ხელმძღვანელი პირის მიერ.

აპლიკანტის განაცხადისფორმა, რომელიც ივსება ელექტრონულად შესაბამისი ბმულის საშუალებით:
https://forms.office.com/e/sChBHjDw4y

აპლიკანტის შესახებ სარეკომენდაციო წერილის ფორმა, რომელიც ივსება
ელექტრონულად შესაბამისი ბმულის საშუალებით დაწესებულების ხელმძღვანელის მიერ:
https://forms.office.com/e/TTk3vQtfMT [1]

განაცხადებისა და სარეკომენდაციო ფორმების მიღება გაგრძელდება 15
მარტის ჩათვლით