კითხვარები

 

     

 

    პროფესიული სტუდენტის მიერ შესავსები კითხვარი

   პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ დუალური/მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა

   პროფესიული სტუდენტის მიერ პროფესიული მოდულის შეფასების კითხვარი

   პროფესიული განათლების მასწავლებლის  მიერ სასწავლო გარემოს და სასწავლო პროცესის შეფასების კითხვარი

   პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამის მსმენელის კმაყოფილების კვლევა

   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsiqxLZO0tqnOiDPRkctHm0fTUH-ocxUuK7mgyVkNLp1gSoQ/viewform