კითხვარები

დამსაქმებელთა კითხვარი

დაწესებულების შეფასების კითხვარი

კითხვარი პედაგოგების I

კითხვარი პედაგოგების II

პროფესიული სტუდენტის კითხვარი

კურსდამთავრებულთა კვლევა

პროფესიული სტუდენტის შეფასების კითხვარი

სასწავლო კურსის შეფასების კითხვარი(დამკვირვებლის)

სწავლების შეფასების კითხვარი

საკონტაქტო საათზე დასწრების კითხვარი გარე მხარდაჭერის ექსპერტი

შედეგის დადასტურების კითხვარი

პროფესიული სტუდენტისნ მიერ მიღწეული შედეგის დადასტურების პროცესის შემოწმების კითხვარი

პროგრამის განმახორციელებელი პირის ანგარიში

სტუდენტის კმაყოფილების კითხვარი

Share Button