სამკერვალო ნაწარმის ხარისხის მართვა

პრაქტიკის  მასწავლებელი: ზაირა ხარძიანი

საგანმანათლებლო პროგრამის   III    საფეხური

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 16 წელი, განათლება – საბაზო;

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.