სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი

პრაქტიკის  მასწავლებელი: ნინო დოლიძე, ზაირა ხარძიანი

საგანმანათლებლო პროგრამის   III    საფეხური

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 16 წელი, განათლება – საბაზო;