ნორმატიული აქტები

პროფესიული გადმზადებისა და პროფესიული მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხვის წესისა და პირობების-შესახებ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.