ნორმატიული აქტები

თანამშრომელთა საქმიანობის შეფასების წესი

პროფესიული კოლეჯი ,,ჰორიზონტის“ შინაგანაწესი

მოდულური პროგრამის შემუშავების წესი

პროფესიული მასწავლებლის საქმიანობის შეფასების წესი

დისციპლინური კომიტეტის დებულება

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

საწარმოო პრაქტიკის პედაგოგის სამუშაო აღწერილობა

 

შიდა მხარდაჭერის ფუნქციები

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

პროგრამის შემუშავების წესი

კოლეჯის წესდება

Share Button

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.