მცენარეთა დაცვის ტექნიკოსი

პრაქტიკის  მასწავლებელი: ლუარა გოგეშვილი

საგანმანათლებლო პროგრამის   III    საფეხური

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 16 წელი, განათლება – საბაზო;