მისია

დაწესებულების მისიაა:

  ა(ა)იპ  პროფესიული  კოლეჯი  „ჰორიზონტი“-ს მისიაა,  თანამედროვე სწავლების  მეთოდების  დანერგვით, მაღალკვალიფიციური პერსონალის ,ტურისტული პოტენციალის და შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით, პროფესიისთვის აუცილებელი ცოდნის მიღებით და პრაქტიკული  უნარჩვევების გამომუშავების გზით უზრუნველყოს კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური სპეციალისტის მომზადება, რაც  თითოეულ პროფესიულ სტუდენტს / მსმენელს მისცემს საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენის და დასაქმების საშუალებას, უზრუნველყოფს მათ პროფესიულ თვითრეალიზაციას და საზოგადოებაში დამკვიდრებას.

 

დაწესებულების ხედვა და ღირებულებები:

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი „ჰორიზონტი“-ს მიზანია  2023 წლისთვის ახორციელებდეს  შემდეგ  მოდულურ/დუალურ საგანმნათლებლო პროგრამებს სამედიცინო, მომსახურების, ტურიზმის, ინჟინერიის და სოფლის მეურნეობის მიმართულებებით, შემდეგი ღირებულებებზე დაყრდნობით: გუნდური მუშაობა, პროფესიონალიზმი, ინოვაცია, ღიაობა, სამართლიანობის დაცვა, ადამიანის უფლებათა დაცვა, თანასწორობის დაცვა.