მზარეული

პრაქტიკის  მასწავლებელი: ანა ძიძიგური, მანანა ჯაველიძე

საგანმანათლებლო პროგრამის   III    საფეხური

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 16 წელი, განათლება – საბაზო;