შემდურებელი

პრაქტიკის  მასწავლებელი: რამაზ მახარაძე

საგანმანათლებლო პროგრამის   III    საფეხური

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 16 წელი, განათლება – საბაზო;

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.