ელექტრიკოსი

პრაქტიკის  მასწავლებელი: ომარ ჩავლეშვილი, კახა გუდავაძე

საგანმანათლებლო პროგრამის   III    საფეხური

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 16 წელი, განათლება – საბაზო;