გიდი (გეოტურიზმის და ა.შ.)

პრაქტიკის  მასწავლებელი: ბელა გოგიჩაიშვილი

საგანმანათლებლო პროგრამის   III    საფეხური

60 კრედიტი – 10 თვე

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 18 წელი, განათლება – ზოგადი;