ბუღალტერი

პრაქტიკის  მასწავლებელი: ნანა კილაძე

საგანმანათლებლო პროგრამის   III    საფეხური

45 კრედიტი

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 16 წელი, განათლება – საბაზო;

მისაღები პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა – 50