სავალი ნაწილის ტექნიკოსი

პრაქტიკის  მასწავლებელი: ზურაბ გოლიაძე

საგანმანათლებლო პროგრამის   III    საფეხური

50 კრედიტი – 10 თვე

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 16 წელი, განათლება – საბაზო;